28.08
2020

Nieuwe steunmaatregel voor bepaalde Vlaamse ondernemingen!

De Vlaamse regering besliste om een nieuwe steunmaatregel in het leven te roepen voor bepaalde ondernemingen die nog steeds geconfronteerd worden met een ernstige omzetdaling ten gevolge van de coronapandemie. 

Na te leven voorwaarden

 • Omzetdaling van minstens 60 % in de periode vanaf 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 ten opzichte van dezelfde referentieperiode in 2019.
  Indien uw onderneming nog niet gestart was in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, zoals vermeld in het financieel plan. Indien de omzet in de voormelde periode van 2019 abnormaal laag is, wordt deze periode vervangen door een andere referentieperiode.
 • Voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op de corona hinderpremie of de coronacompensatiepremie.
  Indien u geen aanvraag ingediend hebt om de corona hinderpremie, een corona compensatiepremie of een corona ondersteuningspremie te ontvangen, moet u het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die u heeft ondervonden door de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling omstandig motiveren in uw aanvraag.
 • Actieve bedrijfsvoering hebben in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020, tenzij uw onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen of gesloten is omwille van normale jaarlijkse sluiting. Deze voorwaarde moet uiterlijk voldaan zijn 7 dagen na publicatie in Belgisch Staatsblad. Indien uw onderneming na deze datum minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode wordt de subsidie gehalveerd.


Uitgesloten

 • Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening;
 • Holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen;
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • Ondernemingen met achterstallige schulden bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie of corona ondersteuningspremie;
 • De ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.


Omvang

De subsidie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW tijdens de referentieperiode. Het kan  maximaal 15.000 EUR bedragen.


Let wel: indien u een zelfstandige in bijberoep bent die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR die geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80 % of meer bedraagt van een voltijdse betrekking ontvangt u 3,75% van de omzet exclusief BTW tijdens de referentieperiode.


Indien u een inrichting exploiteert waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht, moet u beschikken over een geregistreerd kassasysteem om in aanmerking te komen voor een subsidie van 3.000 EUR of meer.


Indienen aanvraag

U zal een subsidieaanvraag moeten indienen via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, ten vroegste op 1 oktober 2020 en ten laatste op 15 november 2020. Indien uw onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen kan u een voorschot van maximaal 2.000 EUR aanvragen vóór 1 oktober 2020. De subsidieaanvraag wordt elektronisch afgehandeld.


Bron:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening, BS 17 augustus 2020;
 • Berichtgeving Agentschap Innoveren & Ondernemen ‘Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen door corona in augustus en september.
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op