Alcohol, drugs & medicatie

Alcohol, drugs & medicatie op de werkvloer: het is geen nieuw thema. De effecten ervan op het functioneren op de werkvloer kan negatieve gevolgen hebben. Alhoewel lang niet iedereen op korte of lange termijn problemen krijgt als gevolg van middelengebruik is het wel één van de factoren op het werk die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden.

Het is in het belang van iedereen dat dergelijke problemen voorkomen of aangepakt worden. Zowel voor de werking van de onderneming, als voor de werknemer met een probleem. Het is belangrijk om bij signalen, bij het slecht functioneren op de werkvloer omwille van een (vermoeden) van alcohol, drugs, medicatiegebruik actief stappen te zetten naar de werknemer toe. Zo helpt u zowel de werknemer als de onderneming vooruit!


We bieden advies aan in het opstellen van een A&D&M beleid op maat van de onderneming.


 

In onze opleiding A&D&M leren we u het herkennen van de signalen en gaan we in op hoe er op een adequate manier gereageerd kan worden bij signalen van disfunctioneren op de werkvloer naar aanleiding van middelengebruik.

Hiernaast kunnen werknemers en werkgevers op de preventieadviseur psychosociale aspecten beroep doen wanneer er individuele ondersteuning nodig is omwille van het A&D&M gebruik en de ervaren gevolgen ervan op de werkvloer.

 

Advies rond A&D&M beleid

Een alcohol, drugs en medicatiebeleid is geen overbodige luxe. Het maakt deel uit van het welzijnsbeleid in uw onderneming. Hiervoor is de CAO 100 in het leven geroepen. Deze CAO 100 wil geen kant-en-klaar A&D&M beleid voor iedere onderneming opleggen. Elke onderneming is immers anders en heeft zijn eigen opvattingen en regels, ook op het vlak van het gebruik van alcohol, drugs en medicatie.
De CAO 100 zet evenwel de bakens uit voor een preventief A&D&M beleid dat door de ondernemingen moet worden uitgedacht.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is in werking is getreden op 01/04/2009 en ondernemingen in de private sector zijn sedert 01/04/2010 wettelijk verplicht dit uit te werken.
U heeft er alle belang bij om je beleidsverklaring A&D&M in samenspraak met de werknemers op te maken. Zo betrekt u hen in het opzet en verstevigt dit de draagkracht van uw beleid.

 

Opleiding alcohol, drugs en medicatie: herkennen en aanspreken signalen gebruik

Deze opleiding is erop gericht om signalen van gebruik bij werknemers in uw onderneming op te vangen en te oefenen hoe u hier op een adequate manier op kan reageren.

We starten met productinformatie, de mogelijke effecten van verschillende middelen op het functioneren van werknemers en informeren je over de dynamiek van verslaving. Daarnaast trainen we op gesprekstechnieken, want vaststellen dat er mogelijks middelengebruik is met als gevolg het disfunctioneren op de werkvloer is één zaak, het hanteren in je werkcontext een andere ... .

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, HR-medewerkers en anderen die een rol spelen in het vaststellen van mogelijke gevolgen van middelengebruik op de werkvloer en/of instaan voor de opvolging van het functioneren van werknemers op de werkvloer.
Deze opleiding A&D&M: herkennen en aanspreken signalen gebruik wordt gekoppeld aan het A&D&M beleid dat in de onderneming is opgesteld.

 

Individuele ondersteuning bij A&D&M

Wanneer het functioneren van een werknemer op de werkvloer merkbaar verslechtert en u vermoedt en/of stelt vast dat dit te maken heeft met alcohol-, drugs- en/of medicatiegebruik, dan is het heel belangrijk om hier zo snel en zo adequaat mogelijk op te reageren.

Aarzel niet om contact op te nemen met de preventieadviseur psychosociale aspecten om hierover in overleg te gaan.

De preventieadviseur psychosociale aspecten kan in gesprek gaan met de medewerker en/of de werkgever, de situatie gericht mee opvolgen en indien nodig doorverwijzen naar de geschikte hulpverlening.
Een belangrijke boodschap hier is dat u er in de eerste plaats voor zorgt dat werknemers, die het moeilijk hebben om hun middelengebruik onder controle te houden en hier de nadelige effecten van ervaren voor zichzelf en voor hun werkomgeving, in contact worden gebracht met geschikte begeleiding en opvolging hierin.


Relevante wetgeving & tools


< Hoofdmenu

Agressie >

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30