25.05
2023

Eenmalige koopkrachtpremie van maximum € 750

 

 

Zoals reeds eerder gemeld, heeft de regering voor ondernemingen die in 2022 goede resultaten behaalden de mogelijkheid voorzien om een koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers. Inmiddels werd het koninklijk besluit tot toekenning van deze koopkrachtpremie gepubliceerd. Het is momenteel wel nog wachten op de wetgeving over de sociale en fiscale behandeling van de koopkrachtpremie en op de resultaten van de sectorale onderhandelingen.

Werkgevers die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben gerealiseerd, kunnen in 2023 een eenmalige koopkrachtpremie aan hun werknemers toekennen.
De toekenning van de koopkrachtpremie moet worden geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Wanneer er geen cao gesloten kan worden omwille van de afwezigheid van een vakbondsafvaardiging of wanneer het een personeelscategorie betreft die gewoonlijk niet door een dergelijke cao wordt beoogd, kan de toekenning van de koopkrachtpremie worden geregeld door een schriftelijke individuele overeenkomst.

Bedrijven die in 2022 een hoge winst hebben gemaakt, kunnen een koopkrachtpremie van maximum € 500 toekennen aan hun werknemers. Werd er in 2022 een uitzonderlijk hoge winst gemaakt, kan de koopkrachtpremie maximum € 750 per werknemer bedragen.
Gebeurt de toekenning van de koopkrachtpremie via een sectorale cao, dan moet deze cao een definitie geven van het begrip ‘hoge winst’ en ‘uitzonderlijk hoge winst’. Wordt de koopkrachtpremie toegekend via een ondernemingscao dan moet de werkgever in de cao een verantwoording toevoegen dat de onderneming goede resultaten heeft behaald tijdens de crisis. De koopkrachtpremie mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of andere bestaande voordelen.

De eenmalige koopkrachtpremie moet worden toegekend in de vorm van consumptiecheques, die worden besteld bij een erkende uitgiftemaatschappij. De premie kan dus niet in geld aan de werknemers worden betaald. Werknemers zullen de consumptiecheques kunnen gebruiken voor de betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding of voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij cao nr. 98 in verband met de ecocheques.

De consumptiecheques mogen worden uitgereikt in de periode vanaf 1 juni 2023 tot 31 december 2023. De werknemers kunnen de cheques besteden tot 31 december 2024.

De koopkrachtpremie zal onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de gewone sociale zekerheidsbijdragen voor werkgever en werknemer. De werkgever is wel een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 16,5% verschuldigd. De koopkrachtpremie zal eveneens vrijgesteld zijn van belastingen voor de werknemer en fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost voor de werkgever.

Belangrijk:
Om te weten welke werknemers effectief recht zullen hebben op de koopkrachtpremie, moet het resultaat van de sectorale onderhandelingen worden afgewacht. Vooraleer je beslist om de werknemers een koopkrachtpremie toe te kennen, is het dus zeker raadzaam om te wachten tot er een beslissing hierover wordt genomen in de verschillende paritaire comités die bevoegd zijn voor jouw werknemers. Momenteel worden de onderhandelingen voor de nieuwe sectorakkoorden opgestart. Wij volgen dit uiteraard verder op.

 

Bron: Koninklijk besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie, BS 28 april 2023 en tussentijdse instructies RSZ 2023/01 van 4 mei 2023 en wetsontwerp houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op