12.01
2023

Terugvordering door RVA van onterecht betaalde uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Werknemers die door hun werkgever op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst wegens overmacht, technische stoornis, slecht weer of economisch redenen, hebben recht op een uitkering van de RVA voor deze werkloosheidsdagen.

Indien de RVA bij een controle vaststelt dat de werkgever zijn werknemers onterecht op tijdelijke werkloosheid gezet heeft om bovengenoemde redenen, kan de RVA de onterechte werkloosheidsuitkeringen terugvorderen bij de werkgever. Bovendien is de werkgever ertoe gehouden om het normale loon van de betrokken werknemers uit te betalen voor alle dagen tijdens dewelke er sprake was van een onterechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid.

De RVA bevindt zich in de mogelijkheid om de brutobedragen m.b.t. de onterechte werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks terug te vorderen bij de werkgever. De werkgever kan op zijn beurt de nettobedragen van deze onterechte werkloosheidsuitkeringen inhouden op het volgende nettoloon van de betrokkene werknemers.

Deze maatregel trad in werking op 1 januari 2023 voor onbepaalde duur en werd ook van toepassing verklaard voor de onterechte uitkeringen uitbetaald door de RVA vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op