02.02
2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat

 

 

Werkgevers die werken in onroerende staat uitvoeren in de zin van de btw-wetgeving kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Deze maatregel kan van toepassing zijn op werkgevers uit de bouwsector, maar ook werkgevers uit aanverwante sectoren (bijvoorbeeld metaal, hout en stoffering, schoonmaak, tuinaanleg, landschapsverzorging,…) waarvan de werknemers ploegenarbeid uitvoeren op werven kunnen hiervoor in aanmerking komen.

 

1. Welke voorwaarden moeten worden vervuld?
Werven
Het werk moet ‘op locatie’ worden uitgevoerd.

In ploegen
Het werk moet worden verricht door één of meerdere ploegen van minstens twee personen zonder rekening te houden met studenten en leerlingen in een alternerende opleiding. De ploegen moeten hetzelfde of complementair werk uitvoeren, zowel qua inhoud als qua omvang.

De vrijstelling kan alleen worden toegepast voor werknemers die in de betrokken maand minstens 1/3de van hun arbeidstijd in ploegenarbeid werken in onroerende staat op locatie verrichten.

Minimumloon
De steunmaatregel kan enkel toegepast worden op de bezoldigingen van de werknemers van de ploeg die een minimum bruto uurloon ontvangen. Het geïndexeerde bedrag voor 2023 bedraagt € 16,02 per uur.

Voor de vrijstelling is niet vereist dat er een ploegenpremie wordt toegekend. Anderzijds komt een werknemer die wel een ploegenpremie ontvangt, maar geen uurloon van € 16,02 heeft, niet in aanmerking voor de vrijstelling.

RSZ-werfmelding
Sedert 1 april 2022 geldt, in navolging van de mini-taxshift, een bijkomende voorwaarde om deze vrijstelling te kunnen genieten. De vrijstelling wordt gekoppeld aan de naleving van de RSZ-werfmelding/aangifte van werken. U dient enkel aan deze bijkomende voorwaarde te voldoen, indien u verplicht bent tot de RSZ-werfmelding o.b.v. art. 30 bis of 30 ter van de wet van 27 juni 1969.

Voor de werken in onroerende staat moet u aangifte doen van:

  • elke overeenkomst “opdrachtgever - aannemer die aangifte doet” vanaf € 5.000 (zonder btw) met minstens 1 onderaannemer; of
  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf € 30.000 (zonder btw) met of zonder onderaannemer.

Ook werken die gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van asbest moet u vermelden in de aangifte 30bis.

De aangifte moet gebeuren door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep heeft gedaan.

De aangifte wordt gedaan vóór het begin van de werken. Wanneer er asbest aanwezig is, moet de aangifte ten laatste 14 dagen vóór het begin van de werken gebeuren. U moet een nieuwe aangifte doen, zodra er belangrijke veranderingen plaatsvinden betreffende de werkwijze. 

Meer informatie over deze RSZ-werfmelding kan u terugvinden op de website van de RSZ.

 

2. Hoeveel bedraagt het voordeel?

Sinds 1 januari 2020 bedraagt de vrijstelling 18% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen.

CLB Sociaal Secretariaat kan de vrijstelling van doorstorting niet automatisch toepassen. Wij dienen van u een ondertekende verklaring op eer, alsook de namen van de werknemers die in aanmerking komen voor deze maatregel, te ontvangen. Indien bepaalde werknemers niet meer in aanmerking komen voor de vrijstelling of indien er nieuwe werknemers in dienst komen die het recht op de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing openen, dien je ons dit zo spoedig mogelijk mee te delen.

 

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op