05.03
2021

Waarom er nog meer ingezet zal worden op de opleidingsplicht van werkgevers

De regering wil tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Daarom zal men, in overleg met de sociale partners en de deelstaten, de komende jaren extra inzetten op vorming en opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan.

 

Hoe ziet dit er concreet uit?
U hebt ongetwijfeld al gehoord van ‘de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk’. Deze wet heeft als doel de arbeidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren met het oog op een langere loopbaan. De aandacht die geschonken wordt aan opleidingen binnen dit verhaal moet de werknemer helpen om zich te verbeteren in zijn werk enerzijds. Anderzijds moet het de verlenging van de duur van zijn beroepsloopbaan mogelijk maken in goede omstandigheden. De wet bepaalt bovendien een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent. Dit betekent concreet dat alle beoogde werkgevers uit de privésector samen een globale opleidingsinspanning van gemiddeld 5 dagen per jaar en per voltijdse werknemer moeten leveren.

 

 

In dat kader voerde de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk een individuele opleidingsrekening in. Het aantal dagen dat wordt toegekend bedraagt minstens 2 dagen per jaar per voltijdse werknemer. Wanneer de werknemer de opleidingsdagen waarop hij recht had, niet opgebruikt heeft, zullen de nietopgebruikte opleidingsdagen worden overgedragen naar het daaropvolgende jaar, zonder zijn opleidingskrediet van het volgende jaar te verminderen. De opleidingsrekening moet verder in een groeipad voorzien om de interprofessionele doelstelling te bereiken.

 

Hoe ziet een individuele opleidingsrekening er vandaag uit?
De individuele opleidingsrekening krijgt vorm in een formulier dat minstens de volgende elementen moet bevatten:
• de identiteit van de werknemer (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, adres en rijksregisternummer);
• het arbeidsregime van de werknemer;
• het bevoegde paritaire comité;
• het opleidingskrediet (het aantal opleidingsdagen waarover de werknemer gedurende het kalenderjaar beschikt);
• het aantal gevolgde en het aantal overblijvende dagen of het aantal over te dragen dagen naar volgend jaar;
• het groeipad.

 

 

Hoe lanceer ik dit in mijn onderneming?
Bij invoering van de individuele opleidingsrekening, stelt de werkgever alle betrokken werknemers daarvan in kennis. Hij geeft deze info ook aan elke nieuwe medewerker die in dienst genomen wordt. De opleidingsrekening maakt deel uit van het persoonlijk dossier van de werknemer. Telkens de werknemer een opleiding volgt, wordt de rekening aangepast. De werknemer mag zijn opleidingsrekening op elk ogenblik raadplegen en daarin wijzigingen aanbrengen, mits het akkoord van zijn werkgever. De werkgever brengt zijn werknemers jaarlijks op de hoogte van het saldo van hun opleidingskrediet en herinnert hen aan hun recht tot raadplegen van hun individuele opleidingsrekening en hun recht op correctie van eventuele fouten.

 

Geldt deze verplichting ook voor mij?
De verplichtingen inzake opleidingsinspanningen gelden voor alle werkgevers uit de privésector die gemiddeld minstens 10 werknemers tewerkstellen. De ondernemingen met minder dan 10 FTE worden nog steeds aangemoedigd om opleidingen te voorzien maar de verplichting valt weg omdat in deze structuren opleiding vaak een informele vorm aanneemt. Werkgevers die minimum 10, maar minder dan 20 werknemers tewerkstellen, bepalen zelf, naar loonmassa van de onderneming, het gemiddeld aantal dagen waarover de werknemers beschikken.

De interprofessionele doelstelling moet in de eerste plaats via een sector-cao worden geconcretiseerd. Kijk dus zeker ook even na welke beslissingen uw sector hierover genomen heeft.

 

 

Worden mijn opleidingsinspanningen gecontroleerd?
De werkgever zal aan de hand van de sociale balans kunnen aantonen dat hij zijn verplichtingen inzake opleidingen is nagekomen.

 

Wat voorziet de federale regering De Croo?
Omdat er in de praktijk weinig tot geen werk werd gemaakt van de opleidingsrekening wordt er in het nieuwe regeerakkoord opnieuw benadrukt dat deze ingevoerd zal worden. We verwachten dat de vormgeving en invoering van de opleidingsrekening het huidige format als basis zal gebruiken maar volgen de beslissingen van de regering De Croo op de voet. We houden u dan ook op de hoogte van eventuele wijzigingen in de wetgeving.

 

Hoe kies ik de opleidingen voor mijn personeel?
De werkgever bepaalt, idealiter in samenspraak met zijn werknemers, de samenstelling van het vormingsaanbod. Zowel formele als informele opleidingen komen in aanmerking. Ze kunnen eveneens kaderen in het wettelijk verplicht welzijnsbeleid van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen inzake veiligheid, preventie, gezondheid en psychosociale belasting.

 

 

 

Inspiratie nodig?
Neem eens een kijkje in ons breed aanbod aan opleidingen of download hier onze opleidingscatalogus

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op