Nieuws

27.06
2024

Administratieve vereenvoudiging en actualisering van de codex welzijn op het werk

Op 10 juni 2024 werd een koninklijk besluit tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het besluit is in werking getreden op 20 juni 2024.

20.06
2024

Driejaarlijkse federale enquête woon-werkverkeer komt er weer aan

De enquête over het woon-werkverkeer is een federale enquête die om de drie jaar door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt georganiseerd. Het is een wettelijke verplichting voor alle publieke en private werkgevers in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen.

20.06
2024

Ook het Brussels bedrijfsvervoerplan moet weer worden ingediend

Ondernemingen die meer dan 100 werknemers tewerkstellen moeten driejaarlijks een Brussels bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen en een aantal verplichte maatregelen doorvoeren.

20.06
2024

Nieuwe circulaire over flexi-jobs

In de nieuwe circulaire over de flexi-jobs worden de volgende twee punten toegelicht: 1) de begrenzing van de fiscale vrijstelling van bezoldigingen uit een flexi-job; en 2) de uitbreiding van het toepassingsgebied van het systeem van flexi-jobs.

13.06
2024

Aanpassing criteria kleine en micro-ondernemingen: invloed op lastenverlagingen

Een aantal lastenverlagingen in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zijn voorzien voor ondernemingen die in het vennootschapsrecht worden beschouwd als “kleine onderneming” of “micro-onderneming”.

13.06
2024

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: bis-variant gepubliceerd

Het ‘ploegenarbeid-bis’ werd op 29 mei 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regeling bestaat naast de huidige regeling en zal een overgangsmaatregel zijn die van kracht is van 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2026.

13.06
2024

Vlaams gelijkekansendecreet is gewijzigd vanaf 1 juni 2024

Met ingang van 1 juni 2024 werd het ‘gelijkekansendecreet’ in Vlaanderen aangepast. De voornaamste wijzigingen worden verder toegelicht.

06.06
2024

Verhoging forfaitaire vergoeding voor bureaukosten vanaf 1 juni 2024

Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt, kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen.

06.06
2024

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2024

Sportbeoefenaars moeten op jaarbasis minstens € 11.040 genieten om beschouwd te worden als een betaalde sportbeoefenaar die onderworpen is aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

06.06
2024

Werkgeversbijdrage voor privévervoer wijzigt niet vanaf 1 juni 2024

De werkgeversbijdrage voor privévervoer blijft ongewijzigd vanaf 1 juni 2024. Indien een sectorale cao voor het privévervoer verwijst naar NAR-cao nr. 19/9, zal de oude tabel, zoals van toepassing sinds 1 juli 2019, moeten worden toegepast.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op