Nieuws

27.04
2018

Tachograaf: wanneer verplicht?

Indien uw werknemer rijdt met een vrachtwagen van minstens 3,5 ton MTM, dient in het voertuig een tachograaf geïnstalleerd te zijn en moet de chauffeur de rij- en rusttijden respecteren. Deze verplichting geldt niet enkel voor de transportsectoren (PC 140), maar ook voor andere sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouwbedrijven, voedingsnijverheid, metaal, enz.

27.04
2018

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018 toevoegen aan uw arbeidsreglement

In onze vorige nieuwsbrieven kon u al lezen dat de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden wijzigen met ingang van 1 mei 2018. Door deze wijziging komt er een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de tewerkstelling.

20.04
2018

Lagere starterslonen jongeren mogelijk vanaf 1 juli 2018

De werkloosheid onder de jongeren staat nog steeds op een veel te hoog peil. Daarom wil de regering de werkgelegenheidskansen voor jongeren verhogen door werkgevers toe te laten jongeren zonder werkervaring aan te werven aan een brutoloon dat lager ligt dan de actueel geldende minimumlonen, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon van de jongere zelf.

20.04
2018

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2018

Op 16 april 2018 publiceerde de fiscus een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers. De bedragen die in de op 31 december 2017 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2018, mogen als beroepskost worden beschouwd in bepaalde gevallen.

20.04
2018

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2018

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De bijdrage wordt berekend op het geheel van de brutolonen van de werknemers (aan 108% voor de arbeiders) die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de RSZ-bijdragen en bestaat uit een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld.

13.04
2018

Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor de communie van zijn kind?

Voor de eerste communie of het lentefeest is er geen recht op klein verlet. Indien het kind de communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer wel recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

13.04
2018

Overleg over de-connectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen

De digitale samenleving heeft een grote impact op de werkorganisatie binnen ondernemingen. Niet alleen neemt de bereikbaarheid daardoor toe, maar ook flexibeler werken, zowel wat plaats als wat tijdstip betreft, wordt mogelijk gemaakt.

13.04
2018

Minister Kris Peeters geeft sociale inspectie toegang tot het strafregister

De ministerraad heeft het KB van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters met betrekking tot de toegang van de sociale inspectie tot het strafregister goedgekeurd.

11.04
2018

Inspectiecampagne uitzendarbeid

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid) organiseert een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kadert in een Europees initiatief dat wordt georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid.

De inspectiecampagne, die een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het oog heeft, loopt tijdens het jaar 2018.

 

06.04
2018

Wijzigingen aan de RSZ-verminderingen voor oudere werknemers

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap brengen enkele wijzigingen aan aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30