Nieuws

15.09
2016

Slaapapneu en rijgeschiktheid

In het Belgisch Staatblad van 10 augustus 2016 verschenen er nieuwe regels in verband met de rijgeschiktheid van mensen met het slaapapneusyndroom. Alhoewel ze niet heel erg verschillen van wat al bestond is het nuttig het een en ander even op een rijtje te zetten.

23.08
2016

Griepvaccinaties 2016

Griep: beter voorkomen dan genezen

De griep, of influenza met zijn meer wetenschappelijke naam, is een acute luchtweginfectie die van mens tot mens wordt overgezet. De ziekte wordt veroorzaakt voor verschillende soorten griepvirussen. Het ene virus is al wat gevaarlijker dan het andere. Het vervelende van griepvirussen is, dat ze constant van samenstelling wisselen. Iedere griepseizoen (dat grofweg samenvalt met de winterperiode) wordt onze lichaam dus geconfronteerd met een nieuwe ‘vijand’.

22.08
2016

Wijziging KB's i.v.m. de bescherming van jongeren en stagiairs

Recent werden de KB’s ‘Bescherming van  jongeren’ en ‘Bescherming van stagiairs’ aangepast. Voorheen werd geen rekening gehouden met alternerend leren waardoor het toepassen van het KB niet altijd evident was. Ook de afwijkingen op werkzaamheden die jongeren niet mogen uitvoeren, werd bijgestuurd.

16.08
2016

Vlaamse Regering stemt in met uitbreiding van ‘zone in moeilijkheden’

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen onder bepaalde voorwaarden gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers.

16.08
2016

Combinatie gelegenheidsarbeid en studentenarbeid versoepeld

In het CLB weeknieuws nr. 236 van 9 juni 2016 lieten wij u weten dat de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit had goedgekeurd met bepalingen over de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor gelegenheidswerknemers en over de combinatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid.

Inmiddels is de definitieve tekst van het koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016. Lees meer...

15.07
2016

Bijkomende werkgeversbijdrage onvoldoende opleidingsinspanningen: lijst voor 2011 ook opgeheven

In de privésector geldt de verplichting om jaarlijks minstens 1,9% van de totale loonmassa te investeren in opleidingen. Wanneer deze drempel niet behaald wordt, kan er op sectorniveau gesanctioneerd worden. Lees meer ...

15.07
2016

Flexi-jobs: aanpassing fiscale behandeling bezoldiging op til

De ministerraad van 30 juni 2016 keurde op voorstel van minister van Financiën, Johan van Overtveld, een amendement goed op het wetsontwerp over diverse bepalingen, inzake de flexi-jobarbeidsovereenkomst.

14.07
2016

Resultaten inspectiecampagne Toezicht Welzijn op het Werk metaalsector

In de herfst van 2015 hield Toezicht Welzijn op het Werk een inspectiecampagne in de metaalsector, en meer bepaald bij bedrijven die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit hadden. De inspecteurs hadden speciale aandacht voor het gebruik van kankerverwekkende stoffen zoals Chroom VI.

04.07
2016

Transportsector: nieuwe verplichtingen bij detachering naar Frankrijk

Indien u vervoer verricht op het grondgebied van Frankrijk, bent u vanaf 1 juli 2016 verplicht om te bewijzen dat uw chauffeurs een loon ontvangen dat minimum gelijk is aan het Franse minimumloon. Dit voorziet de zogenaamde Wet Macron.

04.07
2016

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2016

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30