Nieuws

31.10
2019

Welke invloed hebben afwezigheden tijdens de opzeggingstermijn?

Als een werkgever beslist om tot ontslag van een werknemer over te gaan, dan heeft hij de keuze tussen het laten uitwerken en het uitbetalen van de opzeggingstermijn. Indien de werkgever de opzeggingstermijn laat uitwerken, kan de werknemer gedurende deze termijn op bepaalde dagen afwezig zijn.

29.10
2019

Moeder, waarom slapen wij?

In de loop der jaren "verleren" we slapen. In de begindagen van ons bestaan slagen we er moeiteloos in om 16 tot 20 uur per dag in dromenland door te brengen. Eens we volwassen zijn, vinden we het moeilijk om nog maar enkele uren aan een stuk te slapen.

Slapenloosheid en slaapproblemen vormen in onze maatschappij een groot gezondheidsprobleem en dat ligt mee aan de basis van een aantal fundamentele gezondheidsproblemen.

 

 

25.10
2019

Vrijstelling BV overuren in PC 124: geen elektronische aanwezigheidsregistratie meer vereist

De bouwsector genoot reeds vóór 2019 van het verhoogd quotum van 180 overuren per werknemer per jaar waarvoor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van toepassing is. Voorwaarde was dat voor de bijkomende 50 overuren een elektronische aanwezigheidsregistratie werd gebruikt. De fiscus kondigde aan dat deze aanwezigheidsregistratie in 2019 en 2020 niet meer geëist wordt.

25.10
2019

Laat al uw werknemers tijdig hun overuren recupereren

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. Door het opnemen van inhaalrust wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (meestal 38 uur) over de referteperiode gerespecteerd.

25.10
2019

Jaarlijks actieplan vóór 1 november 2019 voorleggen aan het CPBW

Als werkgever heeft u de verplichting om een beleid rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk uit te werken. Zo moet u om de vijf jaar een Globaal Preventieplan (GPP) opstellen dat elk jaar concreet moet worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan (JAP).

18.10
2019

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2020 zijn bekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

18.10
2019

Wetsvoorstel met betrekking tot flexibele opname moederschapsrust

In de Kamer is eind augustus een wetsvoorstel ingediend om meer flexibiliteit in te bouwen in het systeem van de moederschapsrust.

18.10
2019

Sociale verkiezingen 2020: occulte periode komt dichterbij!

De sociale verkiezingen hebben tot doel de werknemersafgevaardigden aan te duiden die zullen zetelen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

11.10
2019

Enkele verduidelijkingen over het Vlaams Opleidingsverlof

Op 1 oktober 2019 is er een uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat enkele verduidelijkingen aanbrengt aan de administratieve formaliteiten in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof.

11.10
2019

U weigert een aanvraag 1/10de ouderschapsverlof. Eindigt daarmee ook de ontslagbescherming?

Wanneer u de aanvraag voor de uitoefening van het 1/10de ouderschapsverlof weigert, loopt de beschermingsperiode alleszins tot 3 maanden na de schriftelijke kennisgeving van uw weigeringsbeslissing.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op