Nieuws

03.03
2017

Flitscontroles in elektrosector op 16 maart 2017

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer zullen de sociale inspectiediensten op donderdag 16 maart 2017 flitscontroles uitvoeren in de elektrotechnische sector.

03.03
2017

Nieuw statuut vrijetijdswerk in de sportsector

Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters heeft een nieuw statuut uitgewerkt voor trainers, scheidsrechters, coördinatoren, enz. van sportclubs. Momenteel vallen deze personen hetzij onder de reguliere arbeidswetgeving, hetzij onder de wetgeving m.b.t. vrijwilligers.

02.03
2017

Re-integratie en redelijke aanpassingen van de werkpost

In het nieuwe KB ‘Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers’ (BS 24.11.2016) is bepaald dat de preventie-adviseur arbeidsgeneesheer kan vaststellen dat de werknemer terug aan het werk zou kunnen mits er aanpassingen aan de werkpost gebeuren. De werkgever moet dan in zijn re-integratieplan bepalen welke ‘redelijke’ aanpassingen van de werkpost mogelijk zijn.

28.02
2017

Jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: dienstjaar 2016

Zoals ieder jaar is 1 april de uiterste datum dat het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) ingediend moet zijn bij de regionale directie van de dienst ‘Toezicht Welzijn op het Werk’ (TWW) van de Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

24.02
2017

Regelgeving dienstencheques verder uitgewerkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds de zesde staatshervorming staat ieder Gewest in voor de uitvoering en de opvolging van de dienstencheques.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had eerder al een reeks aanpassingen doorgevoerd aan de federale reglementering, maar was hiermee nog niet klaar. Met de publicatie van het Besluit van 2 februari 2017 werd de reglementering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder uitgewerkt.

Lees verder voor een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen.

17.02
2017

Wachten op de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk

Normaal gezien zou de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk op 1 februari 2017 in werking treden. Tot op heden is dit nog niet het geval en blijft het wachten op de officiële bekendmaking van de wet.

17.02
2017

Loongrens betaald educatief verlof 2016-2017

In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

17.02
2017

Het nieuwe traject tijdelijke werkervaring in Vlaanderen

Door de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van de gewesten aanzienlijk uitgebreid. Vlaanderen voorziet vanaf 1 januari 2017 in een traject tijdelijke werkervaring (TWE); een competentieversterkend traject dat erop gericht is werkervaring te verwerven binnen een reële arbeidsmarktomgeving. Lees meer...

10.02
2017

Opheffing van “oude” re-integratieprocedure voor langdurig zieken

Zoals reeds besproken in vorige nieuwsberichten, wenst de overheid de werkhervatting van arbeidsongeschikte werknemers te stimuleren.

Hiervoor werd een nieuwe procedure uitgewerkt die op 1 december 2016 in werking is getreden. Is de werknemer tijdelijk ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren, dan kan de arbeidsgeneesheer onderzoeken of er tijdelijk aangepast of ander werk in de onderneming voorhanden is. Is het probleem van definitieve aard, dan wordt een traject opgezet dat naar definitief aangepast werk of een vervangende tewerkstelling leidt >>

10.02
2017

Vlaamse aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden

De sociale partners hebben de vraag geformuleerd om te voorzien in een incentive bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden. Werkgevers zullen bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden (die niet in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering) een premie kunnen aanvragen. De aanwervingsincentive heeft als doel de tewerkstellingskansen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn te bevorderen >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30