Nieuws

16.03
2020

Coronavirus: extra Vlaamse steunmaatregelen (13/03/2020)

De Vlaamse Regering neemt ook extra maatregelen voor de Vlaamse bedrijven die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Lees meer >>

 

13.03
2020

Coronavirus: uitbreiding tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Vele werkgevers worden – rechtstreeks of onrechtstreeks – geconfronteerd met de gevolgen van het uitbreken van COVID-19 of het coronavirus.

13.03
2020

Vrijstelling BV werken in onroerende staat: FAQ’s van de fiscus gepubliceerd

Sinds 2018 kunnen werkgevers een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen wanneer zij werken in onroerende staat uitvoeren met werknemers tewerkgesteld op werven en in ploegen.

Sinds de invoering van de wet zijn er tal van praktische vragen gerezen. Deze probeert de fiscus nu te beantwoorden in een circulaire van 2 maart 2020.

13.03
2020

Coronavirus: afbetalingsplan voor RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing

Daar waar de ondernemingen voor hun werknemers beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, heeft de federale regering ook enkele maatregelen genomen voor de ondernemingen en zelfstandigen zelf.

10.03
2020

Werkbaarheidscheques, ook voor u?

Werkbaarheidscheques zijn een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid voor het stimuleren van werkbaar werk.

06.03
2020

Overschrijding van de spilindex in februari 2020

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

06.03
2020

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2020

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2020 verschenen drie koninklijke besluiten die de percentages voor het jaar 2020 vastleggen.

06.03
2020

Extralegale kinderbijslag in het kader van een cafetariaplan is onderworpen aan sociale bijdragen

In een arrest van 25 maart 2019 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de opname van extralegale kinderbijslag in een cafetariaplan

05.03
2020

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Intussen worden de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus ook meer en meer voelbaar voor Belgische bedrijven.

 

05.03
2020

Cybercriminaliteit,een reëel risico

Uit de veiligheidsbarometer 2019 kwam cybercriminaliteit naar voor als één van de grootste bezorgdheden van ondernemers. Meer dan één op drie ondernemingen gaf aan cybercriminaliteit als een reëel risico te ervaren. Hierdoor dringt zich de vraag op hoe men zich het best beschermt
tegen cybercriminaliteit.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op