Nieuws

28.09
2017

Maximale werkloosheidsuitkering bij SWT stijgt vanaf 1 september 2017

Iemand die met SWT gaat, ontvangt een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding. De werkloosheidsuitkering wordt begrensd tot een maximumbedrag. Vanaf 1 september 2017 wordt dit bedrag opgetrokken tot € 1.321,32 per maand. Lees verder >

28.09
2017

De federale mobiliteitsenquête 2017

België is een land dat kampt met toenemende mobiliteitsproblemen. Daarom organiseert de FOD Mobiliteit en Vervoer om de drie jaar een federale mobiliteitsenquête, ook in 2017. Lees verder >

22.09
2017

Leefloon verhoogt op 1 september 2017

De basisbedragen van het leefloon zijn op 1 september 2017 verhoogd. Dit heeft invloed voor het niet voor beslag vatbaar loon gedeelte van het loon van werknemers waarop DAVO (de Dienst voor Alimentatievorderingen) loonbeslag gelegd heeft wegens achterstallig onderhoudsgeld. Lees verder >

22.09
2017

Open Bedrijvendag op 1 oktober 2017

De eerste zondag van oktober is het weer Open Bedrijvendag! Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust >>

22.09
2017

Vlaamse Regering keurt duaal leren en werken goed

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 15 september 2017 het decreet duaal leren en werken goed dat van kracht wordt vanaf 1 september 2018.

Duaal leren en werken houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar meer leren op de werkvloer dan momenteel het geval is, een onderwijskwalificatie halen en beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Het diploma dat zij via duaal leren en werken behalen is gelijkwaardig aan het diploma van voltijds secundair onderwijs >>

18.09
2017

Mycareer.be: nieuwe centrale databank

Mycareer.be is een onlinetoepassing die de loopbaangegevens van burgers bevat. De toepassing biedt op een gebruiksvriendelijke manier een overzicht van de loopbaan in de vorm van een tijdlijn >>

18.09
2017

Gepensioneerde in dienst? Maak nu al een telling van zijn jaarinkomen…

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden >>

18.09
2017

Schuldvergelijking FOD Financiën uitgebreid naar RSZ

Indien een belastingplichtige lastens de fiscus recht heeft op een (terug)betaling van bv. BTW, maar hij nog een andere openstaande fiscale schuld heeft zoals bv. nog niet-betaalde onroerende voorheffing, mag de fiscus de som die zij normaal moet (terug)betalen, gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren >>

14.09
2017

Onderhoudswerken portaalsite Sociale Zekerheid (1)

Op zondag 17 september 2017 zullen er onderhoudswerken plaatsvinden op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Het is dus mogelijk dat er zich korte storingen voordoen op deze website tussen 7 en 17 uur.

 

Het blijft mogelijk om Dimona-, DmfA(PPL)- en ASR-aangiften via FTP en SFTP in te dienen. Tussen 7 en 17 uur kunnen er storingen optreden in de verwerking van deze aangiften. De notificaties zullen later verzonden worden.

 

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.​

14.09
2017

Nieuw KB reprotoxische agentia

Op 11 september verscheen het KB van 21 juli 2017 tot wijziging van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. Door dit KB worden reprotoxische stoffen (d.w.z. stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kunnen aantasten en die het ongeboren kind kunnen beschadigen) opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. Daardoor worden ze onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30