Nieuws

18.09
2017

Schuldvergelijking FOD Financiën uitgebreid naar RSZ

Indien een belastingplichtige lastens de fiscus recht heeft op een (terug)betaling van bv. BTW, maar hij nog een andere openstaande fiscale schuld heeft zoals bv. nog niet-betaalde onroerende voorheffing, mag de fiscus de som die zij normaal moet (terug)betalen, gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren >>

14.09
2017

Onderhoudswerken portaalsite Sociale Zekerheid (1)

Op zondag 17 september 2017 zullen er onderhoudswerken plaatsvinden op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Het is dus mogelijk dat er zich korte storingen voordoen op deze website tussen 7 en 17 uur.

 

Het blijft mogelijk om Dimona-, DmfA(PPL)- en ASR-aangiften via FTP en SFTP in te dienen. Tussen 7 en 17 uur kunnen er storingen optreden in de verwerking van deze aangiften. De notificaties zullen later verzonden worden.

 

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.​

14.09
2017

Nieuw KB reprotoxische agentia

Op 11 september verscheen het KB van 21 juli 2017 tot wijziging van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. Door dit KB worden reprotoxische stoffen (d.w.z. stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kunnen aantasten en die het ongeboren kind kunnen beschadigen) opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. Daardoor worden ze onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

08.09
2017

Flitscontroles in de land- en tuinbouw op donderdag 14 september 2017

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wordt door de sociale inspectiediensten een nationale flitscontrole in de landbouw- en in de tuinbouwbedrijven uitgevoerd op donderdag 14 september 2017.

08.09
2017

Fipronilcrisis: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De fipronilcrisis in de pluimveebedrijven en de voedingsindustrie kan tot gevolg hebben dat sommige werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden door de blokkering van het bedrijf of wegens een tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie >>

08.09
2017

Vlaamse doelgroepvermindering jongeren: voorwaarden aangepast

Sinds 1 juli 2016 ontvangen werkgevers in het Vlaams Gewest een doelgroepvermindering bij de aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren.

Momenteel bepaalt de reglementering dat de doelgroepvermindering van toepassing is indien de jongere binnen het kwartaal na aanwerving geen diploma kan behalen waardoor hij niet langer laag- of middengeschoold is.

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de voorwaarde strikter geformuleerd >>

08.09
2017

Uitbreiding van het alternerend leren in Vlaanderen

Voor de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 werd er in Vlaanderen een tijdelijk project ‘schoolbank op de werkplek’ uitgewerkt rond duaal leren. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om een deel van hun opleiding op de werkvloer van een bedrijf te volgen >>

05.09
2017

Nieuwe brochure muscolo-skeletale aandoeningen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een algemene informatiebrochure uitgegeven over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA).

17.08
2017

Laatste jaarverslag Fonds voor de beroepsziekten

Het Fonds voor de beroepsziekten publiceerde onlangs zijn laatste statistisch jaarverslag. Door de fusie van het Fonds voor de beroepsziekten met het Fonds voor arbeidsongevallen tot FEDRIS (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) zal er volgend jaar een nieuw soort jaarverslag gepubliceerd worden.

11.08
2017

Nieuwe Waalse tewerkstellingsmaatregelen vanaf 1 juli 2017

Op 1 juli werd het landschap van de Waalse tewerkstellingsmaatregelen grondig hervormd. Door de publicatie van het Waalse doelgroepenbesluit ontstaan er vier nieuwe steunmaatregelen. Lees meer...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30