Nieuws

17.02
2017

Loongrens betaald educatief verlof 2016-2017

In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

17.02
2017

Het nieuwe traject tijdelijke werkervaring in Vlaanderen

Door de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van de gewesten aanzienlijk uitgebreid. Vlaanderen voorziet vanaf 1 januari 2017 in een traject tijdelijke werkervaring (TWE); een competentieversterkend traject dat erop gericht is werkervaring te verwerven binnen een reële arbeidsmarktomgeving. Lees meer...

10.02
2017

Opheffing van “oude” re-integratieprocedure voor langdurig zieken

Zoals reeds besproken in vorige nieuwsberichten, wenst de overheid de werkhervatting van arbeidsongeschikte werknemers te stimuleren.

Hiervoor werd een nieuwe procedure uitgewerkt die op 1 december 2016 in werking is getreden. Is de werknemer tijdelijk ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren, dan kan de arbeidsgeneesheer onderzoeken of er tijdelijk aangepast of ander werk in de onderneming voorhanden is. Is het probleem van definitieve aard, dan wordt een traject opgezet dat naar definitief aangepast werk of een vervangende tewerkstelling leidt >>

10.02
2017

Vlaamse aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden

De sociale partners hebben de vraag geformuleerd om te voorzien in een incentive bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden. Werkgevers zullen bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden (die niet in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering) een premie kunnen aanvragen. De aanwervingsincentive heeft als doel de tewerkstellingskansen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn te bevorderen >>

10.02
2017

Leuven erkend als toeristisch centrum

In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2017 is een besluit gepubliceerd waarin staat vermeld dat de stad Leuven wordt erkend als toeristisch centrum. Lees verder...

03.02
2017

Definitief einde van loonbetaling in cash in de horeca en zelfstandige kleinhandel!

Ondanks het algemeen verbod om de lonen van de werknemers nog in cash geld uit te betalen, bestaan er in een aantal sectoren nog uitzonderingen...

02.02
2017

Wet wendbaar werk nog niet in werking...

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verscheen gisteren het bericht dat de wet werkbaar en wendbaar werk, die normaal op 1 februari 2017 in werking zou treden, nog steeds in bespreking is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

27.01
2017

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2017-2018 is een feit!

Op 11 januari 2017 hebben vakbonden en werkgevers een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) bereikt voor de jaren 2017-2018. Dit ontwerp moet wel nog goedgekeurd worden door de achterban.

In zo’n IPA maken de sociale partners afspraken over algemene loonsverhogingen, sociale uitkeringen,… telkens voor een periode van 2 jaar. Het IPA wordt nadien omgezet in cao’s en de nodige wetgeving.

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen, lees verder...

26.01
2017

Medische overmacht alleen nog mogelijk na volgen re-integratietraject!

Vanaf 9 januari 2017 kan medische overmacht van een definitief arbeidsongeschikte werknemer enkel nog worden ingeroepen nadat een volledig re-integratietraject werd afgerond.

Lees meer…

23.01
2017

Nieuw statuut student-ondernemer

Op 30 december 2016 werd de Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2017 en voorziet dat studenten, die hun studies combineren met een zelfstandige activiteit, een specifieke gunstige bijdrageregeling krijgen en nog steeds fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders.

Lees verder...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30